Rekrutacja

Regulamin rekrutacji

na rok szkolny

2017/2018

Podstawy prawne:

 • Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U.2016 poz. z późn. zmianami),
 • Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r.  (Dz.U. z 2017 r., poz. 60, art.367)
 • Rozporządzenie MEN z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018-2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum,
 • Zarządzenie nr 21/2017  Lubelskiego Kuratora Oświaty z dnia 12 kwietnia 2017 r.
  w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół dla dorosłych na terenie województwa lubelskiego na rok szkolny 2017/2018.

                                                          § 1.

Regulamin określa zasady rekrutacji do Zespołu Szkół Nr 5 im. Hetmana Stefana Czarnieckiego w Tyszowcach – Liceum Ogólnokształcącego zwanego dalej Szkołą na rok szkolny 2017/2018.

§ 2.

O przyjęciu kandydata do szkoły po zakończeniu rekrutacji, w tym do klasy pierwszej, decyduje komisja rekrutacyjna i dyrektor szkoły.

                      § 3.                      

Ustala się następujące przedmioty punktowane podczas procesu rekrutacji w zależności od wyboru przez ucznia ubiegającego się o przyjęcie do klasy pierwszej liceum -  grupy kierunkowej określonej w ofercie edukacyjnej szkoły na rok szkolny 2017/2018:

 1. Grupa biologiczno – chemiczna (przedmioty rozszerzone: biologia, chemia).

Przedmioty punktowane przy rekrutacji: język polski, matematyka, język angielski, biologia.

 1. Grupa menedżersko – informatyczna (przedmioty rozszerzone: geografia, wos, informatyka).

Przedmioty punktowane przy rekrutacji: język polski, matematyka, język angielski, geografia.

 1. Grupa psychologiczno – pedagogiczna (przedmioty rozszerzone: język polski, biologia, wos).

Przedmioty punktowane przy rekrutacji: język polski, matematyka, język angielski, wos.                    

                               § 4.                               

W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2017/2018 do klasy pierwszej określa się następujące terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, w tym terminy składania dokumentów, zgodnie z w/w Zarządzeniem:

Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1. Złożenie wniosku o przyjęcie
do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,

od 15 maja do 14 czerwca 2017r.

od 7 lipca do 17 lipca 2017 r.

2. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie
do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego

od 23 czerwca 2017 r. do 27 czerwca 2017 r.

Nie dotyczy

3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie
do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy2

do 29 czerwca 2017 r.

do 24 lipca 2017 r. do godz. 9.00

4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych

30 czerwca 2017 r. godz. 10.00

24 lipca 2017 r.

godz. 12.00

5. Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły

6 lipca 2017 r.

do godz. 15.00

1 sierpnia 2017 r.

do godz. 12.00

6. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

7 lipca 2017 r.

do godz. 10.00

2 sierpnia 2017 r.

do godz. 12.00

7. Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc
w szkole

7 lipca 2017 r.

3 sierpnia 2017 r.

§ 5.                               

W postępowaniu rekrutacyjnym do trzyletniego liceum ogólnokształcącego przelicza się odpowiednie kryteria, które zostały określone w ustawie o systemie oświaty, tj.:

1)  wynik egzaminu gimnazjalnego;

2) wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum odpowiednio oceny z języka polskiego, matematyki, dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych albo oceny
z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego i jednych wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych;

3) świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem;

4) szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, w tym:

a) uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem
w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły, z wyjątkiem tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim;

b) osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego,
w szczególności w formie wolontariatu;

5) oceny wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum – w przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego lub danego zakresu, danej części albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego.

§ 6.

W postępowaniu kwalifikacyjnym kandydat może uzyskać maksymalnie 200 punktów.

1. W przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego, wynik przedstawiony w procentach z:

1) języka polskiego,

2) historii i wiedzy o społeczeństwie,

3) matematyki,

4) przedmiotów przyrodniczych,

5) języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym

– mnoży się przez 0,2.

2. W przypadku przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych, wymienionych
na świadectwie ukończenia gimnazjum, za oceny wyrażone w stopniu:

1) celującym – przyznaje się po 18 punktów;

2) bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów;

3) dobrym – przyznaje się po 14 punktów;

4) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów;

5) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.

3. Za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem, przyznaje się 7 punktów.

4. W przypadku przeliczania na punkty osiągnięć ucznia wymienionych w świadectwie ukończenia gimnazjum, za:

1) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się
            7 punktów,

c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się
            5 punktów;

2) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym
lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:

a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych          ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,

b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych        ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,

c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych       ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;

3) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się
            10 punktów,

b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego
            lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego
            lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,

d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,

e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się
            5 punktów,

f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się
            3 punkty;

4) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów    artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje          się 10 punktów,

b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów      artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej –   przyznaje się 7 punktów,

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów      artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej –   przyznaje się 5 punktów,

d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych         ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,

e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych        ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,

f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych        ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;

5) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1–4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

a) międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,

b) krajowym – przyznaje się 3 punkty,

c) wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,

d) powiatowym – przyznaje się 1 punkt.

5. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, przyznaje się 3 punkty.

W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy
o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie z:

1) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:

a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,

b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,

c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów,

d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,

e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty;

2) historii i wiedzy o społeczeństwie oceny wyrażonej w stopniu:

a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,

b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,

c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów,

d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,

e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty

– oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 2;

3) biologii, chemii, fizyki i geografii oceny wyrażonej w stopniu:

a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,

b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,

c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów,

d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,

e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty

– oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 4;

4) języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:

a) celującym – przyznaje się 20 punktów,

b) bardzo dobrym – przyznaje się 18 punktów,

c) dobrym – przyznaje się 13 punktów,

d) dostatecznym – przyznaje się 8 punktów,

e) dopuszczającym – przyznaje się 2 punkty.

6. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub danej części egzaminu gimnazjalnego, przelicza się na punkty, oceny wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum z zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany dany zakres odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub dana część egzaminu gimnazjalnego, których dotyczy zwolnienie.

7. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, przelicza się na punkty ocenę z języka obcego nowożytnego wymienioną na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie oceny wyrażonej w stopniu:

1) celującym – przyznaje się 20 punktów;

2) bardzo dobrym – przyznaje się 18 punktów;

3) dobrym – przyznaje się 13 punktów;

4) dostatecznym – przyznaje się 8 punktów;

5) dopuszczającym – przyznaje się 2 punkty.

§ 7.

 1. Do klasy pierwszej przyjmuje się kandydatów, którzy posiadają świadectwo ukończenia gimnazjum.
 2. Przyjęcie do klasy pierwszej odbywa się w wyniku postępowania rekrutacyjnego
  na podstawie wniosku złożonego do dyrektora szkoły.
 3. Wniosek składany jest do dyrektora szkoły przez rodziców kandydata.
 4. Wniosek zawiera:

a) imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia oraz numer PESEL kandydata, a w przypadku braku numeru PESEL - serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;

b) imiona i nazwiska rodziców kandydata, a w przypadku kandydata pełnoletniego - imiona rodziców;

c) zawód i miejsce pracy rodziców;

d) adres miejsca zamieszkania rodziców i kandydata;

e) adres poczty elektronicznej i numery telefonów (domowy, do pracy) rodziców kandydata;

f) adres poczty elektronicznej i numer telefonu kandydata,

g) informacje dotyczące wyboru grupy kierunkowej,

h) informacje dotyczące realizowanego poziomu z języka obcego w gimnazjum (III.1; III.O),

i) zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia rekrutacji,

j) deklaracja rodzica.

5. Do wniosku, zgodnie z harmonogramem rekrutacji dołącza się:

1) Dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata warunków:

a) świadectwo ukończenia gimnazjum lub kserokopia,

b) zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu lub kserokopia,

c) zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych lub tytułu laureata konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim
lub ponadwojewódzkim,

d) kandydaci z wadami słuchu, wzroku, narządu ruchu itp. załączają orzeczenie kwalifikacyjne z poradni psychologiczno-pedagogicznej,

e) zaświadczenie lekarskie,

f) zdjęcie legitymacyjne.

§ 8.

1. W skład komisji rekrutacyjnej przeprowadzającej postępowanie rekrutacyjne do szkoły wchodzi co najmniej 3 nauczycieli tej szkoły.

2. W skład komisji rekrutacyjnej nie mogą wchodzić:

1) dyrektor szkoły, w której działa komisja rekrutacyjna, albo osoba upoważniona przez organ prowadzący, o której mowa w art. 20zca ust. 3 pkt 2 ustawy;

2) osoba, której dziecko uczestniczy w postępowaniu rekrutacyjnym przeprowadzanym
do danej szkoły.

4. Dyrektor szkoły może dokonywać zmian w składzie  komisji rekrutacyjnej, w tym zmiany osoby wyznaczonej na przewodniczącego komisji.

§ 9.

Do zadań komisji rekrutacyjnej należy:

1. Sporządzenie listy kandydatów, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności  alfabetycznej, w przypadku których zweryfikowano wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym zweryfikowano spełnianie przez  kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym;

a) sporządzenie informacji o podjętych czynnościach, o których mowa w art. 20t ust.
7 ustawy;

b) sporządzenie informacji o liczbie punktów przyznanych poszczególnym kandydatom
po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego lub postępowania uzupełniającego;

c) sporządzenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych oraz listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

2. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej umożliwia członkom komisji zapoznanie się
z wnioskami o przyjęcie do szkoły i załączonymi do nich dokumentami oraz ustala dni
i godziny posiedzeń komisji.

3. Posiedzenia komisji rekrutacyjnej zwołuje i prowadzi przewodniczący komisji.

4. Prace komisji rekrutacyjnej są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu komisji bierze udział
co najmniej 2/3 osób wchodzących w skład komisji.

5. Osoby wchodzące w skład komisji rekrutacyjnej są obowiązane do nieujawniania informacji o przebiegu posiedzenia komisji i podjętych rozstrzygnięciach, które mogą naruszać dobra osobiste kandydata lub jego rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

6. Protokoły postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego zawierają: datę posiedzenia komisji rekrutacyjnej, imiona i nazwiska przewodniczącego oraz członków komisji obecnych na posiedzeniu, a także informacje o czynnościach lub rozstrzygnięciach podjętych przez komisję rekrutacyjną w ramach przeprowadzanego postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego. Protokół podpisuje przewodniczący
i członkowie komisji rekrutacyjnej.

7. Do protokołów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, o których mowa w ust. 6, załącza się listy kandydatów oraz informacje, o których mowa w ust. 1, sporządzone przez komisję rekrutacyjną w ramach przeprowadzanego postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego.

§ 10.

Szkoła zastrzega sobie prawo modyfikacji oferty edukacyjnej na rok szkolny 2017/2018
w zależności od wyników rekrutacji i potrzeb uczniów.

§ 11.

Regulamin obowiązuje od czasu podjęcia przez RP uchwały zatwierdzającej jego treść
do czasu zakończenia rekrutacji na rok szkolny 2017/2018.

§ 11

Wniosek o przyjęcie do szkoły stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu Rekrutacji.

§ 12.

Regulamin Rekrutacji zatwierdzono do realizacji w dniu 25.04.2017 r. uchwałą
nr 241/04/2017 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Nr 5 w Tyszowcach.


 Pobierz wniosek o przyjęcie do szkoły


 

 

ZOBACZ OFERTĘ EDUKACYJNĄ SZKOŁY NA ROK  2017/2018