Znaczniki HTML

Wybrane znaczniki HTML:

HTML

Prosta strona

<html>

<head>

            <title> tytuł strony </title>

</head>

<body>

Tutaj wstawiamy to co ma być na stronie

</body>

</html>

Szczegóły:

Ustawienia strony, definiuje się jako parametry znacznika <body> np.:

 • <BODY BACKGROUND=”rys.jpg”> tło strony
 • <BODY TEXT=Aqua> kolor zwykłego tekstu
 • <BODY LINK=#FF00FF> kolor odsyłacza
 • <BODY BGCOLOR=Black> kolor tła

Zwykły tekst abc:

 • Nagłowki: <H1> abc </H1> (możliwe znaczniki H1 – H6; H6 jest najmniejszy)
 • Podział wiersza: <BR>
 • Akapit <P> zawartość akapitu </P>
 • Linia pozioma: <HR> (parametry: SIZE – grubość linii, WIDTH – długość linii (może być podana w punktach lub w procentach szerokości ekranu))
 • Wyrównywanie: <CENTER> to, co ma być na środku </CENTER>
 • Styl czcionki: <B> pogrubienie </B><I> kursywa </I> <TT>czcionka maszyny do pisania </TT> <SUP>indeks górny </SUP> <SUB> indeks dolny </SUB>
 • Rozmiar, kolor i krój czcionki: <FONT SIZE=4 COLOR=#FF0000 FACE=”Windigins”> tekst pisany tą czcionką </FONT>
 • Listy nienumerowane: <UL> pozycje </UL> gdzie pozycje listy poprzedza się znacznikiem <LI> np.

<UL>

            <LI> ANIA

            <LI> MACIEK

</UL>

 • Listy numerowane: <OL> POZYCJE </OL> np.

<OL>

<LI> ANIA

            <LI> MACIEK                                                                                     

</OL>

 • Obrazek: <IMG SRC=rys.jpg WIDTH=100 HEIGHT=50> - wstawi obrazek rys.jpg i przeskaluje go do szerokości 100 pikseli i wysokości 50
 • Odsyłacz: <A HREF=”adres docelowy”> opis odsyłacza </A> np.:

<A HREF=”WWW.wp.pl”> Wirtualna Polska </A>

<A HREF=”strona2.html”> inna strona </A>

<A HREF=”strona2.html”><IMG SRC=rys.jpg> </A> opis odsyłacza w formie obrazka

 • Tabela:

<TABLE>                                                                rozpoczęcie tabeli

<TR>                                                                     rozpoczęcie wiersza 1

<TD> zawartość komórki z kolumny 1 </TD>

<TD> zawartość komórki z kolumny 2</TD>

</TR>                                                                    zakończenie wiersza 1

<TR>                                                                     rozpoczęcie wiersza 2

<TD> zawartość komórki z kolumny 1 </TD>

<TD> zawartość komórki z kolumny 2</TD>

</TR>                                                                 zakończenie wiersza 2

</TABLE>

Budowa strony opartej na ramkach:

<HTML>

<FRAMESET COLS=25%,75%>

                  <FRAME NAME=RAMKA1>

                  <FRAME NAME=RAMKA2>

</FRAMESET>

</HTML>

                                         lub

<HTML>

<FRAMESET ROWS=100,350,*>

                  <FRAME NAME=RAMKA1>

                  <FRAME NAME=RAMKA2>

                  <FRAME NAME=RAMKA3>

</FRAMESET>

</HTML>

                                         lub

<HTML>

<FRAMESET ROWS=100,350,*>

                  <FRAME NAME=RAMKA1>

                  <FRAMESET COLS=25%,75%>

                  <FRAME NAME=RAMKA2>

                  <FRAME NAME=RAMKA3

                  </FRAMESET>

</FRAMESET>

</HTML>

Aby w ramce wyświetlona została podstrona należy napisać:

                  <FRAME NAME=nazwa ramki SRC=”plik podstrony”>

Aby strona uzyskana przez odsyłacz została wyświetlona w konkretnej ramce należy napisać:

<A HREF=”strona do wyświetlenia” TARGET=nazwa ramki>

<PRE> tekst </PRE> wpisany tekst zachowuje formatowanie