Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym

Zamawiający:                                                                        Tyszowce, 22.08.2017 r.
Zespół Szkół Nr 5
ul. Kościelna 25
22- 630 Tyszowce


OGŁOSZENIE o zapytaniu ofertowym


Dyrektor Zespołu Szkół Nr 5 w Tyszowcach zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia pn. sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego do celów grzewczych w maksymalnej ilości 40 000 litrów do kotłowni olejowej Zespołu Szkół Nr 5 w Tyszowcach.
Termin składania ofert: 04.09.2017 r. godzina 11.00
Miejsce składania ofert: Zespół Szkół Nr 5, ul. Kościelna 25, 22 – 630 Tyszowce, sekretariat szkoły
Termin otwarcia ofert: 04.09.2017 r., godzina 11.30 w siedzibie Zamawiającego - sekretariat
Forma składania ofert: pisemna
Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 15.05.2018 r.
Warunku udziału w postępowaniu: o udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca spełniający następujące warunki:
            1) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności, tj. posiada          aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi;
            2) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie;
            3) dysponuje potencjałem technicznym do wykonania zamówienia,
            4) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie     zamówienia;
Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:
Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionych kryteriów:
         Najniższa cena – 100%

Informacje szczegółowe na temat zamówienia oraz załączniki do zapytania dostępne są na stronie internetowej szkoły i w siedzibie Zamawiającego.

Wybór oferty nastąpi zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości 30 000 euro.
                                                                                                    
Agnieszka Podgórska
                                                                                                     Dyrektor Szkoły

 

Pobierz ogłoszenie o zapytaniu ofertowym wraz z załącznikami